Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Klantaccount
Artikel 4: Aanbod derde partijen
Artikel 5: Bestelling en levering
Artikel 6: Vergoeding en betaling
Artikel 7: Herroepingsrecht
Artikel 8: Informatie en gebruik gegevens
Artikel 9: E-mailcommunicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper
Artikel 10: Nakoming overeenkomst
Artikel 11: Toepasselijk recht

Artikel 1 – Definities.

 • Omgeving: Specialwines.com en iedere andere door Specialwines.com aangewezen applicatie.
 • Platform: de omgeving waarop door derde partijen producten aan Gebruikers worden aangeboden.
 • Gebruiker: iedere bezoeker van de Omgeving.
 • Andere Verkoper(s): een derde partij, zijnde een rechts- of natuurlijk persoon die via het Platform producten aan Gebruikers aanbiedt.
 • Klant: een Gebruiker van de Omgeving die overgaat tot de aanschaf van een product via het Platform.
 • Koopovereenkomst: de overeenkomst die tot stand komt tussen de Andere Verkoper en een Klant vanwege de aanschaf door de Klant van een product bij de Andere Verkoper via het Platform.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke via het Platform tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Andere Verkopers en Klant
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zal langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. (hierna: Voorwaarden kopen bij andere verkopers). Deze voorwaarden zijn tevens op de Omgeving van Specialwines.com te raadplegen, zie o.a. Specialwines.com.
 3. Iedere Klant die een bestelling plaatst van een product dat door een Andere Verkoper, wordt aangeboden binnen de Omgeving, aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers.

Specialwines.com heeft het recht deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers van tijd tot tijd te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn zodra deze op de site zijn gepubliceerd. Indien een Klant nadien een bestelling plaatst voor een product zoals aangeboden door een Andere Verkoper, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Voorwaarden kopen bij andere verkopers. Het is daarom raadzaam om deze Voorwaarden kopen bij andere verkopers te raadplegen alvorens een bestelling voor een product van een Andere Verkoper wordt geplaatst.

Artikel 3 – Klantaccount

 1. De Klant dient tenminste aan de volgende eisen te voldoen:
  de Klant is minimaal 18 jaar oud;
  b. de Klant is per e-mail bereikbaar.
 2. Specialwines.com is te allen tijde gerechtigd om bepaalde bestellingen voor artikelen van Andere Verkopers niet te verwerken dan wel daar voorwaarden aan te verbinden.
 3. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat van zijn gebruikersnaam en wachtwoord wordt gemaakt. Specialwines.com raadt de Klant dan ook aan om een uniek wachtwoord te gebruiken en dit wachtwoord zorgvuldig geheim te houden.
 4. De Klant is niet gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn account.
 5. De Klant verklaart in overeenstemming te handelen met de Voorwaarden kopen bij andere verkopers en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van zijn/haar gegevens.

Artikel 4 – Aanbod derde partijen

 1. De Klant erkent dat de koopovereenkomst tot stand komt tussen Klant en Andere Verkoper (de derde partij die het product/ de producten via de Omgeving ter verkoop aanbiedt) en dat Specialwines.com geen partij bij deze overeenkomst is en/of wordt. De overeenkomst komt tot stand indien en zodra de Andere Verkoper de bestelling heeft geaccepteerd.
 2. Het aanbod van de Andere Verkoper bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod voor de Klant mogelijk te maken. Als de Andere Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Andere Verkoper niet.
 3. Bij vragen en/of klachten over de door de Klant aangeschafte producten van Andere Verkopers, dient de Klant zich te allen tijde rechtstreeks te wenden tot Specialwines.com. Vindmijnwijn zal Klant en Andere Verkoper zo goed mogelijk faciliteren in de communicatie. De Klant erkent dat Specialwines.com op geen enkele wijze aansprakelijk is, inclusief maar niet beperkt tot eventuele ondeugdelijkheid van het aangeschafte product.

 

Artikel 5 – Bestelling en levering

 1. Een Klant kan via het normale bestelproces bij Specialwines.com een bestelling plaatsen voor een product dat door een Andere Verkoper wordt aangeboden.
 2. Indien Andere Verkoper binnen één (1) werkdag aan Specialwines.com laat weten de bestelling niet te aanvaarden, dan zal Specialwines.com de Klant binnen twee (2) werkdagen nadat de Klant de bestelling heeft geplaatst, laten weten dat zijn bestelling niet is aanvaard en de eventueel door Specialwines.com ter zake reeds ontvangen betaling retourneren.
 3. Indien de Klant langs elektronische weg de bestelling heeft geplaatst, dan zal langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod worden bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de Koopovereenkomst ontbinden.
 4. De Klant ontvangt van de Andere Verkoper bij levering een pakbon.
 5. De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant aan de Andere Verkoper ter zake van de betreffende bestelling verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 6 – Vergoeding en betaling

 1. De Klant is de koopprijs van het via het Platform bij de Andere Verkoper aangekochte product verschuldigd aan Specialwines.com en is niet van zijn betalingsverplichting gekweten door rechtstreekse betaling aan de Andere Verkoper. Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden aan Specialwines.com.
 2. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Specialwines.com is gewezen op de te late betaling en Specialwines.com de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag een vertragingsrente en/of administratiekosten verschuldigd, alsmede de incassokosten, onverminderd de bevoegdheid van Specialwines.com om de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke incassokosten te vorderen.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. De Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden en de geleverde aankopen retourneren. De Andere Verkoper mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. Ter bevordering van de afhandeling van een retourzending zal de Klant Specialwines.com, voorafgaand aan de retourzending van de retourzending op de hoogte te stellen. De Klant spant zich in het artikel binnen 24 uur nadat de Klant de retourzending heeft gemeld bij Specialwines.com, aan de betreffende Andere Verkoper te retourneren.
 3. Indien de Klant op voorgeschreven wijze van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening indien de Andere Verkoper via Specialwines.com heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen. Indien de Klant reeds betaald heeft, zal Specialwines.com dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de herroeping, terugbetalen. Tenzij de Andere Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen mag Specialwines.com wachten met terugbetalen tot de Andere Verkoper het product heeft ontvangen of tot de Klant heeft aangetoond dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 4. Specialwines.com gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Klant.
 5. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Specialwines.com de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 6. Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant is aansprakelijk voor waardevermindering van het product als het product en/of de verpakking is beschadigd.

 

Artikel 8 – Informatie en gebruik gegevens

 1. De Klant zal zijn e-mail zorgvuldig in de gaten houden zodat Klant tijdig kennis kan nemen van door Specialwines.com en/of de Andere Verkoper aan Klant verzonden informatie.
 2. Specialwines.com is niet aansprakelijk voor het niet tijdig of niet duidelijk overkomen van informatie of voor kennelijke verschrijvingen, ongeacht van wie de informatie afkomstig is of aan wie deze informatie wordt verstrekt.
 3. De Klant verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat zijn NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer aan de Andere Verkoper worden verstrekt voor zover deze nodig zijn om uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst/de bestelling of als de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. De Andere Verkoper is uitsluitend gerechtigd gebruik te maken van de gegevens van de Klant voor zover dit noodzakelijk is in het kader van het afhandelen en uitvoeren van de Koopovereenkomst/de bestelling of wanneer de Klant voor het gebruik van de gegevens toestemming heeft gegeven.
 4. De Klant erkent dat een evaluatiesysteem onderdeel uitmaakt van het verkoopproces. De Klant zal hier per e-mail voor worden uitgenodigd. De Klant verklaart dat hij, indien hij deelneemt aan het evaluatiesysteem, dit te goeder trouw zal doen. De Klant staat er voor in dat alle door hem verstrekte informatie juist en niet misleidend is. Klant zal zich onthouden van het verstrekken en/of vermelden van beledigende, bedreigende en/of lasterlijke informatie. Specialwines.com is te allen tijde gerechtigd om een review niet op de site op te nemen dan wel deze te verwijderen indien de Andere Verkoper aantoont dat een review in strijd is met wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden, uitsluitend een productreview betreft of niet over de juiste Andere Verkoper gaat, (een) persoonsgegeven(s) of een URL bevat of frauduleus is.

 

Artikel 9. E-mailcommunicatie tussen de Klant en de Andere Verkoper

 1. Alle communicatie met de Klant verloopt via Specialwines.com. Het doel is de Klant en/of de Andere Verkoper zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitvoering van de Koopovereenkomst teneinde een positieve klantbeleving op Specialwines.com te realiseren.

Artikel 10. Nakoming overeenkomst

 1. De Andere Verkoper staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De Andere Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant via het Platform aan de Andere Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 4. De Andere Verkoper heeft één (1) werkdag de tijd een bestelling te accepteren of af te wijzen. De Andere Verkoper kan een bestelling alleen afwijzen vanwege een redelijk zakelijk doel, bijvoorbeeld als een product is uitverkocht.
 5. De Andere Verkoper zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen drie (3) werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Andere Verkoper tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan de Ander Verkoper bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op de Voorwaarden kopen bij andere verkopers, het (ver)kopen van artikelen door Andere Verkopers via de Specialwines.com-website en de Koopovereenkomst tussen de Klant en de Andere Verkoper is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.